Posts Tagged ‘דיאטות להורדת משקל’

חמישים שנה של כשלונות

מדוע נכשלו כמעט כל הדיאטות להורדת משקל בחמישים השנים האחרונות? דיאטות להורדת משקל לא היו נפוצות בעולם עד שנות השישים, מכיוון שתופעת העלייה במשקל לא הייתה רווחת. העלייה במשקל החלה עם כניסתו והתפשטותו של המזון המזוקק והמעובד לאורח החיים במערב. היום התפשטה תזונה מתועשת זו גם למזרח ולכל מקום בעולם כמעט. התרבות המערבית מתאפיינת בשאיפה